Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Oppilaskunnat

Alakoulun oppilasneuvosto ja yläkoulun oppilaskunnan hallitus

Oppilasneuvosto ja oppilaskunnan hallitus ovat oppilaiden kanavia vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Oppilaskuntatoiminnan tavoitteena on valvoa oppilaiden etuja sekä edesauttaa oppilaiden hyvinvointia koulussa. Oppilaskunnan hallitus jakautuu perusasteen osalta kahteen erilliseen, itsenäisenä yksikkönään toimivaan hallitukseen (alakoulu ja yläkoulu).

Alakoulu

Alakoulun puolella oppilaskunnan hallitus toimii nimellä oppilasneuvosto ja se koostuu luokkaedustajista (2.-6. -luokat), jotka valitaan aina syksyn alussa yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan. Ohjaavana opettajana toimii lehtori Mikko Horila.

Oppilasneuvosto kokoontuu noin kahden-kolmen viikon välein ja käsittelee asioita, jotka oppilaat kokevat tärkeäksi ja asioita, joihin opettajat tarvitsevat oppilaiden mielipiteitä tai apua.

Oppilasneuvoston pääasiallisena tavoitteena on edistää sekä yhteisöllisyyttä että yleistä hyvinvointia ja viihtyvyyttä koulussa. Oppilasneuvosto pyrkii osaltaan vaikuttamaan mm. välituntiviihtyvyyteen, ruokalan toimintaan, hankintojen ja tilojen suunnitteluun jne.

Normaalikoulun oppilaskunta toimii aktiivisesti mukana myös alueellisessa oppilasparlamenttitoiminnassa sekä koko kaupungin tasolla Tampereen lasten parlamentin toiminnassa.

Yläkoulu

Oppilaskunnan hallituksessa on yksi oppilas kultakin yläkoululuokalta. Hallituksen lisäksi  kokoontuu työvaliokunta, johon kuuluvat oppilaskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Ohjaavana opettajana toimii vararehtori Janne Mäkinen.

Tampereen yliopiston normaalikoulun yläkoululla on myös edustus Tampereen kaupungin nuorisovaltuuston hallituksessa.

Vuosina 2017 – 2018 oppilaskunnan hallitus pyrkii vaikuttamaan mm. kouluruokailun sujuvuuteen, tilaratkaisuihin, väline- sekä kalustehankintoihin ja koulun yhteisten pelisääntöjen muodostamiseen.

Yläkoulun oppilaskunta haluaa edistää rakentuvaa yhtenäiskoulua sekä on mukana suunnittelemassa tulevia uusia koulutiloja. Välituntiliikunnan saaminen osaksi koulupäivän arkea on haaste, joka jatkuu edelleen. Itsenäinen Suomi 100 vuotta, sisällissota 100 vuotta ja presidentinvaalit v. 2018 ovat teemoja myös kuluvan lukuvuoden oppilaskuntatyössä.

Oppilaskunta on jo pitkään tehnyt yhteistyössä SPR:n kanssa nälkäpäiväkeräyksen sekä organisoi yläkoulun taksvärkkipäivän, jolla kerätään varoja hyväntekeväisyyteen. Arjen vastapainoksi oppilaskunta järjestää erilaisia tempauksia kuten vapputapahtuman ja 9.-luokkalaisten gaalan.