Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Järjestyssäännöt

Tampereen yliopiston normaalikoulu, perusaste


Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi.

Kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on oikeus häiriöttömään työskentelyyn.

Vaarallinen ja vahinkoa aiheuttava käyttäytyminen on kielletty.

Koulumatkoilla käyttäydytään asiallisesti ja noudatetaan liikennesääntöjä.

Jokainen kouluyhteisön jäsen huolehtii koulun alueen siisteydestä ja viihtyisyydestä.

Polkupyörät ja mopot säilytetään koulualueella hyvässä järjestyksessä niille osoitetuilla paikoilla.

Oppitunneille saavutaan ajoissa, opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät suoritettuina.

Kouluun tuodaan vain opiskelun kannalta tarpeellisia tavaroita. Kouluun ei saa ilman hyväksyttävää syytä tuoda esinettä tai ainetta, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta.

Oppitunnin aikana puhelinta tai muuta mobiililaitetta saa käyttää vain opettajan ohjeistamalla tavalla.

Viestintävälineitä ei saa käyttää siten, että niillä levittäisiin yksityiselämää loukkaavaa tietoa tai aiheutettaisiin muuta vahinkoa.

Poissaolo koulusta ilman pätevää syytä on kielletty.

Koulun yhteisissä tiloissa liikutaan ja käyttäydytään muut huomioiden.

Ruokailutilanteissa käyttäydytään asiallisesti ja noudatetaan hyviä ruokailutapoja. Välitunnit vietetään koulualueella sovitulla välituntialueella.

Peruskoulun oppilas ei poistu ilman hyväksyttävää syytä koulun alueelta.

Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Jokainen huolehtii omalta osaltaan yhteisistä tiloista ja tavaroista.

Oppilaan hallussa oleva koulutyöhön liittymätön omaisuus on koulussa hänen omalla vastuullaan.

Jos oppilas tai opiskelija toimii näiden järjestyssääntöjen tai koulun henkilökunnan antamien ohjeiden vastaisesti, seuraukset ovat lainsäädännön mukaiset. Erityisesti huomioon otettavia lakeja ovat perusopetuslaki ja –asetus.