Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Järjestyssäännöt

Tampereen yliopiston normaalikoulu, perusaste

Tampereen yliopiston normaalikoulun arjessa haluamme korostaa tasa-arvoa, yhteisöllisyyttä, turvallisuutta, suvaitsevaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.
Kunnioitamme kaikissa toimissamme yhteisömme jäsenten oikeusturvaa.
Arvostamme ja vahvistamme aktiivista vastuuta, vastuuntuntoista ja kriittistä suhtautumista yhteisten asioiden sekä yhteisen ympäristön hoitamiseen.
Kunnioitamme luonnon monimuotoisuutta ja toimimme maapallon elinkelpoisuuden säilyttämiseksi.
Edistämme myönteisen minäkuvan vahvistumista ja ihmisoikeuksien toteutumista.
Kunnioitamme, edistämme ja toteutamme sivistyneen ihmisen arvomaailmaa.
Pyrimme tekemään Normaalikoulusta turvallisen ja viihtyisän.
Tämä kaikki edellyttää yhteisiä sopimuksia käyttäytymisestä ja hyvistä tavoista sekä tietoa velvollisuuksista ja oikeuksista. Parhaiten saavutamme tämän päämäärän, kun kaikki kouluyhteisömme jäsenet sekä kodit sitoutuvat niihin.


Hyvä käyttäytyminen edellyttää muun muassa:

– muiden ihmisten arvostamista ja kunnioittamista
– erilaisuuden hyväksymistä
– yhteisestä ympäristöstä huolehtimista
– yhteisten sopimusten ja sääntöjen noudattamista.

Nämä asiat näkyvät arjessa esimerkiksi hyvänä kaveruutena, yhteistyötaitoina, kohteliaina ja ystävällisinä sanoina ja tekoina, toisista välittämisenä, koulun sisä- ja ulkotilojen viihtyisyytenä sekä hyvänä yhteishenkenä.

Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, joksi katsotaan työjärjestyksen mukainen koulupäivä sekä työsuunnitelman mukainen koulun ulkopuolinen toiminta.


Alakoulu

1. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi.

– Käyttäydyn huomaavaisesti toisia kohtaan sekä käyttäydyn hyvien käytöstapojen mukaisesti.
– Kielenkäyttöni on hyvää ja asiallista, ja käytän esimerkiksi sanoja ”huomenta, päivää, anteeksi”.
– Pyrin omalla käyttäytymiselläni vaikuttamaan myös muiden viihtymiseen ja turvallisuuteen.
– En kiusaa enkä syrji ketään. En satuta tosia enkä loukkaa ketään myöskään sanallisesti.
2. Kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on oikeus häiriöttömään työskentelyyn.

– Oppitunnilla annan toisille työrauhan ja työskentelen ohjeiden mukaisesti.

3. Vaarallinen ja vahingoittava käyttäytyminen on kielletty.

– Noudatan sovittuja kulkureittejä.
– En etuile ja töni.

4. Koulumatkoilla käyttäydytään asiallisesti ja noudatetaan liikennesääntöjä.

– Noudatan liikennesääntöjä oman ja toisten turvallisuuden vuoksi.
– Kielenkäyttöni on hyvää ja asiallista.

5. Polkupyörät sijoitetaan koulualueella hyvään järjestykseen niille osoitetuille paikoille. Polkupyörällä ajo pihassa on kielletty. Tieliikennelain mukaan pyöräilijän tulee käyttää pyöräilykypärää.

– Jätän toisten polkupyörät ja muut kulkuvälineet rauhaan.
– Käytän suositeltuja turvalaitteita ja -varusteita.

6. Oppitunneille saavutaan ajoissa, opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät suoritettuina.

7. Poissaolo koulusta ilman pätevää syytä on kielletty.

8. Käyttäydyn hyvin myös koulun juhlissa ja muissa yhteisissä tilaisuuksissa sekä retkillä.

9. Ruokailutilanteissa käyttäydytään asiallisesti ja noudatetaan hyviä ruokailutapoja.

– Pesen käteni ennen ruokailua
– Noudatan hyviä ruokailutapoja ja käytän ruokailuvälineitä oikein.
– Muistan käyttää kohteliaita sanoja ”kiitos, ole hyvä, saisinko”.
– Maistan ruokia, syön riittävästi ja otan lautaselleni vain sen verran kuin syön.

10. Välituntisin oleskellaan ulkona välituntialueella. Välitunnin viettäminen sisällä on sallittua vain erityisellä luvalla.

– Välitunnit oleskelen ja leikin aidatulla piha-alueella. Pysäköintialue, pyörätelineet ja kirjaston oven edusta ja kukkuloiden taustat eivät ole välituntialuetta.
– Noudatan yhteisesti sovittuja pelialue- ja pelivuoroja.
– Pukeudun välitunneille sään mukaisesti.
– Kovalla pakkasella saa olla sisällä, kun siitä on erikseen ilmoitettu.

11. Ilman lupaa koulupäivän aikana ei saa poistua koulualueelta.

12. Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle tahallaan tai varomattomuudessaan aiheuttamansa vahingon. Jos oppilas kadottaa koulun antamia välineitä tai tarvikkeita, on hän korvausvelvollinen.

– Käytän opetusvälineitä huolella ja varovaisuutta noudattaen, sillä ne ovat meidän kaikkien vastuulla.
– Käytän koulun materiaaleja ja tarvikkeita huolellisesti ja säästäväisesti.

13. Jokainen huolehtii omalta osaltaan yhteisistä tiloista ja tavaroista.

– Pidän huolta työympäristöni siisteydestä.
– Jätän yhteiset tilat hyvään kuntoon poistuessani niistä.

14. Koulupihan rakenteita, välineitä ja luonnonympäristöä ei saa vahingoittaa.

– Jätän pihan rakennukset, kasvit ja rakenteet rauhaan

15. Oppitunnin aikana puhelinta tai muuta mobiililaitetta saa käyttää vain opettajan ohjeistamalla tavalla.

– Koulussa tai koulun alueella otettuja kuvia tai videoita ei saa käyttää siten, että niillä levitettäisiin yksityiselämää loukkaavaa tietoa tai aiheutettaisiin muuta vahinkoa kuvan kohteelle.

16. Oppilaan hallussa oleva koulutyöhön liittymätön omaisuus on koulussa oppilaan omalla vastuulla.

– Koulu ei vastaa kadonneista rahoista ja tavaroista.

Nämä järjestyssäännöt on annettu Perusopetuslain 29 § perusteella.

Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Yläkoulu

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja oikeus häiriöttömään työskentelyyn.

Vaaraa ja vahinkoa aiheuttava käyttäytyminen, esimerkiksi ilkivalta tai kiusaaminen, on kielletty.

Kouluun ei saa ilman hyväksyttävää syytä tuoda esinettä tai ainetta, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta.

Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee huolehtia koulun alueen siisteydestä ja viihtyisyydestä.

Koulun alueella olevat kulkuvälineet säilytetään niille osoitetuissa paikoissa asianmukaisella tavalla.

Oppitunneille saavutaan ajoissa, opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtyinä.

Oppitunnin aikana puhelinta tai muuta mobiililaitetta saa käyttää vain opettajan ohjeistamalla tavalla.

Poissaolo koulusta ilman pätevää syytä on kielletty.

Koulun yhteisissä tiloissa käyttäydytään asiallisesti.

Ruokailutilanteissa käyttäydytään asiallisesti ja noudatetaan hyviä ruokailutapoja. Ruokailuaikoja tulee noudattaa.

Välitunnit vietetään ulkona tai sisällä aulatilassa. Peruskoulun oppilas ei poistu ilman hyväksyttävää syytä koulun alueelta. Päällysvaatteet säilytetään niille tarkoitetuissa paikoissa.

Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti.

Tupakan ja tupakan kaltaisten tuotteiden ja muiden päihteiden hallussapito ja käyttö sekä päihtyneenä oleminen koulun alueella ja koulun tilaisuuksissa on kielletty.

Oppilaan tai opiskelijan hallussa oleva koulutyöhön liittymätön omaisuus on koulussa hänen omalla vastuullaan.

Koulussa tai koulun alueella otettuja kuvia tai videoita ei saa käyttää siten, että niillä levitettäisiin yksityiselämää loukkaavaa tietoa tai aiheutettaisiin muuta vahinkoa kuvan kohteelle.

Jos oppilas tai opiskelija toimii näiden järjestyssääntöjen tai koulun henkilökunnan antamien ohjeiden vastaisesti, seuraukset ovat lainsäädännön mukaiset. Erityisesti huomioon otettavia lakeja ovat perusopetuslaki ja -asetus sekä lukiolaki ja -asetus.