Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Opetusharjoittelu Norssissa – luokanopettajakoulutus

Norssilla suoritettavien harjoitteluiden ohjeita

Luokanopettajakoulutuksen harjoittelua Tampereen yliopiston normaalikoulussa järjestetään alakoululla Nekalan koulutalossa (1-4 lk), Normaalikoulussa Kuokkamaantiellä (5-6 lk) sekä Muotialassa (1-2 lk).

Harjoittelusuunnitelmat

Luokanopettajakoulutus:

– Orientoiva harjoittelu
– Perusharjoittelu KASLOH1 ja KASLOH2
– Laaja-alaistava harjoittelu KASLOH3
– Normaalikoulun syventävä projekti KASLOH4B

– Harjoitteluiden päivämääriä 2018-2019 (pdf)

Rikostaustaote

Vuoden 2012 alusta lähtien tuli voimaan laki, jonka mukaan 1.1.2012 jälkeen opintonsa aloittaneiden (=tutkinto-oikeuden saaneiden) opiskelijoiden tulee toimittaa nähtäväksi rikosrekisteriote, mikäli opintoihin kuuluu harjoittelua tai muuta alaikäisten kanssa tapahtuvaa työskentelyä.

Kasvatustieteiden yksikön johtajan päätöksen 76/1.3.2013 mukaan rikosrekisteriote on esitettävä opintojen aikana pääsääntöisesti kaksi kertaa: ennen KK-tutkintoon sisältyvää ensimmäistä harjoittelua ja ennen KM-tutkintoon sisältyvää ensimmäistä harjoittelua. Tätä ohjetta sovelletaan myös muiden yksiköiden tutkinto-opiskelijoihin, jotka suorittavat aineenopettajan pedagogisia opintoja kasvatustieteen yksikössä.

Ote esitetään kasvatustieteiden yksikössä.

Vaitiolovelvollisuus

PL 40 § (24.6.2010/642) Henkilötietojen salassapito ja käsittely
Opetuksen järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet, 37 §:ssä tarkoitetut henkilöt, kouluterveydenhuollon edustajat, koulukuraattorit, koulupsykologit ja opetusharjoittelua suorittavat eivät saa sivullisille ilmaista, mitä he ovat tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan saaneet tietää oppilaiden tai tässä laissa tarkoitetun henkilöstön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta.


– TVT opetusharjoittelussa (pdf)

– Ladattava sijaisen ohje (pdf)


Orientoiva harjoittelu 2 op
Vastuuopettajat Muusa Lehti sekä Juha Merta
Harjoittelu kuuluu osana opintojaksoon KASP4 Opetus, ohjaus ja oppiminen, josta tarkemmat tiedot löytyvät  opinto-oppaassa:
https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=35493
Ohjeet harjoittelusta tarkentuvat myöhemmin.

Tarkemmat tiedot kunkin harjoitelun alasivulla ja päivämääräliitteessä.


Pedagoginen osaaminen ja asiantuntijuus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toimia oppimisen edistäjänä erilaisissa kasvatus- ja koulutusinstituutioissa ja hänellä on valmiudet tutkimusperustaiseen ja reflektoivaan opettajan työn ja oppimis-ympäristöjen kehittämiseen. Hän osaa toimia yhteiskuntaa rakentavana ja uudistavana opettajana yhteistyössä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa.

Luokanopettajaopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee huomioimaan erityisesti peruskoulun 1.–6. luokkien oppilaiden kehitysvaiheeseen liittyvät erityispiirteet ja kykenee suuntaamaan kasvatus- ja opetustoimintaansa tässä kohderyhmässä vaaditulla tavalla.

Sisältö

Pedagogisiin opintoihin sisältyy teoreettisia ja käytännöllisiä opintoja sekä ohjattua opetusharjoittelua, joiden välisessä vuorovaikutuksessa opiskelija rakentaa opettajaidentiteettiään. Opinnoissa korostuu tutkiva ote ja dialogisuus. Opinnot tukevat opiskelijan ihmis-, oppimis- ja tiedonkäsityksen sekä vuorovaikutustaitojen kehitystä. Opinnot syventävät ymmärrystä opetuksen yksilöllisistä, yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista.

Luokanopettajakoulutuksen pedagogisissa opinnoissa korostuvat koulukontekstiin perehtyminen, yksilöiden ja oppilasryhmien ohjaamisen taidot ja moniammatillinen tiimityö oppimiseen ja sen edistämiseen sekä oppiaineisiin liittyvään pedagogiseen osaamiseen tukeutuen.

Harjoittelu oppimisympäristönä

Harjoittelu muodostaa pedagogisissa opinnoissa merkittävän oppimisympäristön. Opetusharjoittelu suoritetaan harjoittelukouluissa tai muissa oppilaitoksissa, ja se on ohjattua, arvioitua ja dokumentoitua. Harjoittelu eri oppilaitosmuodoissa tutustuttaa erilaisten organisaatioiden opetustyöhön ja toimintakulttuureihin.

Harjoittelun tavoitteena on tukea opiskelijan kasvua tutkivaksi, kehittäväksi ja arvioivaksi opetuksen ja oppimisen asiantuntijaksi, joka osaa toimia kriittisesti ja reflektoivasti opetustyössä ja yhteisön kehittämisessä. Ohjattu harjoittelu tuottaa valmiuksia kohdata, opettaa ja ohjata iältään, taustaltaan ja oppimisvalmiuksiltaan erilaisia oppijoita ja edistää tasa-arvotietoisuutta luokka- ja oppilaitosyhteisössä. Harjoittelun aikana opiskelija tutustuu monipuolisesti koulutusorganisaatioiden toiminta- ja johtamiskäytäntöihin. Tarkoituksena on luoda perusvalmiuksia työpaikan toiminnan analysointiin ja kehittämiseen.Ohjattu opetusharjoittelu luokanopettajan ammatillisen kasvun ja teoreettisen ajattelun kehittäjänä

Ohjattu opetusharjoittelu kuuluu olennaisena osana luokanopettajan kasvatustieteellisiin opintoihin. Sen keskeisimpänä tavoitteena on opiskelijan ammatillisen identiteetin kehittymisen ja ammatillisen kasvun tukeminen. Tähän pyritään aidoissa oppimistilanteissa, jotka tarjoavat mahdollisuuksia opettajuuden sekä teoreettisen ajattelun ja sen soveltamisen kehittymiselle. Opiskelijalle annetaan opetusharjoittelun eri vaiheissa mahdollisuuksia ja virikkeitä rakentaa, syventää ja arvioida omaa opetusnäkemystään ja opettajan etiikkaansa. Syvenevän oppimisprosessin lähtökohtana on kasvatustieteen teoria- ja menetelmäopintojen sekä opetusharjoittelun vuorovaikutus, joka avaa käytännön ja teorian yhteyksiä: monitulkintaista käytäntöä ja teoreettisen ajattelun merkitystä oppimisen perusteiden, käytännöllisten ongelmien ja lapsen edun tulkinnassa. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa hyvät tiedot ja taidot opettajan työhön ja valmiuksia itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Tavoitteena on saavuttaa kyky vaalia ja puolustaa opetustyön kasvatuksellisia ja eettisiä arvoja monimutkaisessa ja ristiriitaisessa maailmassa.

Opetusharjoittelut yhdessä teoriaopintojen kanssa rakentavat opettajuutta. Opetusharjoittelu koostuu eettisistä pohdinnoista, pedagogisista kokeiluista ja kehittelyistä sekä teoriatiedosta sovellettuna käytännön tilanteisiin. Opetussuunnitelmaan sisältyvät syventävät projektiopinnot luovat pohjaa tutkivan otteen kehittymiselle työssä ja mahdollisesti pro gradu -tutkielman aloittamiselle.

Opettajan kasvu asiantuntijaksi on pitkäaikainen prosessi. Se edellyttää omaa aktiivisuutta, aloitteellisuutta ja vahvaa sitoutumista ammatilliseen kehittymiseen. Opetusharjoittelun ohjaajat toimivat tukena tässä prosessissa. He ohjaavat opiskelijaa tämän ammatillisen kasvun tason ja kullekin harjoittelujaksolle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Kasvun tukeminen konkretisoituu opiskelijan tai opiskelijaryhmän kanssa käytävissä pohdinnoissa. Näissä vuorovaikutustilanteissa tarkastellaan kasvatuksen ja opetuksen kenttää ja rakennetaan yhteyksiä teorian ja käytännön välille.


Opetusharjoittelun arviointi

Harjoittelut arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus vastaa muissa opinnoissa käytettävää arvosanaa hyvä. Mikäli opiskelijan suoritusta ei voida sellaisenaan hyväksyä, ohjaajien tulee keskustella muodostuneesta näkemyksestään sekä mahdollisesta harjoittelun täydentämisestä harjoittelijan ja normaalikoulun rehtorin kanssa.

Luokanopettaja sekä muut ohjaukseen osallistuneet henkilöt hyväksyvät harjoittelusuorituksen.

Opetusharjoittelun ohjaus- ja tukiryhmä

Harjoittelussa syntyneitä ongelmia pyritään ensisijaisesti käsittelemään asianosaisten kesken. Tarvittaessa rehtori osallistuu keskusteluihin. Normaalikoulun rehtori voi kutsua koolle harjoittelun ohjanta- ja tukiryhmän, johon kuuluvat asianosaiset, rehtori ja opetusharjoittelutyöryhmän opiskelijajäsenet. Ryhmä muodostetaan yksilöllisesti, kun opiskelija tai ohjaaja havaitsevat erityistuen tai selvittelyn tarpeen. Ohjannan ja tuen tarve voi liittyä harjoittelun tavoitteiden saavuttamiseen, etenemiseen tai ohjaukseen. Opetusharjoittelutyöryhmä rehtorin apuna ohjaa ja valvoo opetusharjoittelun toteuttamista.

Opetusharjoittelujaksot luokanopettajakoulutuksessa

Ajankohtaista


KASLOH3 

Ilmoittautuminen 22.10.2018–2.11.2018 NettiOpsussa ja e-lomakkeella, joka on liitetty ilmoittautumiseen. Molemmat ilmoittautumiset tarvitaan.

Opetusohjelma: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=37726

Jos opintoaikataulu sallii ja harjoittelun edellytykset täyttyvät, opiskelija voi suorittaa harjoittelun

KASLOH3-harjoittelun syys- tai lokakuun aikana 2018 tai maaliskuussa 2019. Siihen haetaan
vapaamuotoisella sähköpostiviestillä, joka osoitetaan rehtori Kirsi-Liisa Koskinen-Sinisalolle (kirsi-liisa.koskinen-sinisalo@uta.fi) kolme viikkoa ennen opiskelijan suunnittelemaa harjoittelun aloittamisajankohtaa.

19.11.2018 Aloitusluento  klo 12.15-13.45  ja aiheiden anto luokissa klo 14.15 (auditorio)
26.11.2018 Jatkoluento (opetussuunnitelma/arviointi) klo12.15-13.45 (auditorio)
14.1.2019 Oppilashuoltoluento  klo 14.15-15.45 tai 24.1.2019 14.15-15.45 (opiskelija valitsee jomman kumman luentoajan)
9.1.2019 Tvt-luento  klo 8.10-9.00 ja 21.1. klo 8.10-9.00 (KAKS10/H-siip) 

Greenscreen-tekniikka tutuksi!

TVT-ohjauksessa nousi esiin kiinnostus ja tarve tutustua greenscreen-tekniikkaan ja siihen liittyvään koulussamme käytössä olevaan tarpeistoon & laitteistoon. Järjestämme lyhyen (vapaaehtoisen) ohjauksen aiheeseen liittyen maanantaina 14.1. klo 8.15 – 8.55, paikkana KAKS10. Tarkoituksena on tutustua Greenscreen by Do Ink-sovellukseen, tehdä oma pieni kokeiluvideo sekä mahdollisesti myös tutustua PadCasterin toimintaan.
Ilmoitathan osallistumisestasi sähköpostilla ennakkoon Mikolle (mikko.horila@uta.fi) tai Tuomolle (tuomo.tammi@uta.fi).

Lomakepohjia
(word/doc)

Jaksosuunnitelmapohja (Word)

Tuntisuunnitelmapohja (Word)

Kehittymisen seuranta (Word)

 
Extrat 

Viisaasti verkossa -materiaali

Johdatus ohjelmointiin, ohjelmointipajan materiaali (pdf)

Ohjelmointimateriaaleja verkossa (GoogleDrive)