Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Orientoiva harjoittelu (2 op)

Vastuuopettajat Muusa Lehti sekä Juha Merta

Harjoittelu kuuluu osana opintojaksoon KASP4 Opetus, ohjaus ja oppiminen, josta tarkemmat tiedot opinto-oppaassa:
https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=35493

Jakson kasvatustieteelliset teoriaopinnot

Orientoiva harjoittelu liittyy ensimmäisenä opintovuonna järjestettäviin opintojaksoihin toimien kokoavana ja soveltavana opintojen osana. Hallinnollisesti ja sisällöllisesti harjoittelu sisältyy opintojaksoon KASP4 ”Opetus, ohjaus ja oppiminen”. Orientoiva harjoittelu syventää opintojaksoilla käsiteltyjen teemojen ymmärrystä kouluympäristössä ja nostaa koulutyöskentelystä esiin näkökulmia ja kysymyksiä, joiden teoreettisia perusteita käsitellään ensimmäisenä opintovuonna.


Osaamistavoitteet

Opiskelija
– tuntee erilaisia opetus- ja oppimisteoreettisia suuntauksia ja pystyy pohtimaan ja selkiyttämään omia käsityksiään oppimisesta, opetuksesta ja ohjaamisesta,
– pystyy kehittämään valmiuksiaan opetuksen ja oppimisen analysoimisessa ja dokumentoimisessa ja
– hankkii työskentelynsä avulla valmiuksia oman pedagogisen ajattelunsa rakentamiselle, arvioinnille ja kehittämiselle
– ymmärtää opetuksen ja ohjauksen eron
– ymmärtää opetussuunnitelman ohjaavan merkityksen opetuksessa, oppimisessa ja kasvatuksessa sekä tunnistaa opetussuunnitelma-ajattelun eri traditiot.


Opiskelu- ja työmuodot

Harjoittelua edeltää infotilaisuus ja seminaareja, joissa ohjeistetaan ja annetaan tehtävät harjoittelukoulua varten. Harjoittelu kestää yhden kouluviikon ajan (5 työpäivää). Harjoittelun jälkeen seminaarit jatkuvat ja niissä käsitellään tehtyjä havaintoja ja kokemuksia.
Orientoiva harjoittelu toteutetaan pääsääntöisesti opiskelijan valitsemassa koulussa vuosiluokilla 1-6 (poislukien Normaalikoulu). Harjoittelussa toiminta sisältää keskusteluja ja pohdintoja opettajuudesta, lasten toiminnan havainnointia, osallistumista koulutyöskentelyyn, samanaikaisopetusta ja yhteissuunnitteluun perustuvaa opetusta. Opiskelija osallistuu monipuolisesti harjoitteluluokan toimintaan seuraamalla työskentelyä ja koulun elämää. Seurattujen ja pidettyjen tuntien määrällinen suhde on opiskelijan itse suunniteltavissa yhteistyössä ohjaavan opettajan kanssa. Opiskelija voi seurata ja avustaa myös koulun muiden opettajien ja työntekijöiden toimintaa asianomaisten suostumuksella.

Harjoittelun aikana koulussa on päivittäisiä työtunteja n. 4–6, yhteensä noin 25 tuntia. Opiskelijan itse opettamia tunteja saa olla 0-10 tuntia. Opiskelija kokoaa harjoittelustaan huomioita harjoitteluraporttiin, jonka tarkemmat ohjeet annetaan ensimmäisessä seminaarissa.

Opiskelijaa kehotetaan hakeutumaan muuhun kuin ennestään tuttuun kouluun. Harjoittelupaikkaa hakiessaan opiskelijan pitää varmistua, että opetusharjoittelu on mahdollinen kyseisessä koulussa/luokassa ja että ohjaavaksi opettajaksi ryhtyvä henkilö on virkakelpoinen opettaja.


Suoritusmerkintä

Harjoittelua ohjaava luokanopettaja antaa harjoittelusta todistuksen, jonka opiskelija toimittaa harjoittelusta vastaavalle kasvatustieteiden tiedekunnan opettajalle. Hyväksytty harjoittelu, raportointi ja seminaarit ovat edellytys opintojakson KASP4 ”Opetus, ohjaus ja oppiminen” suoritusmerkinnälle. Opintojaksoon kuuluu lisäksi luento-opetusta sekä tentti, essee tai lukupiiri (luokanopettajaopiskelija, ks. opinto-ohjelma).


Ajoitus

Orientoiva harjoittelu infotilaisuus sijoittuu kolmanteen periodiin. Harjoittelu on mahdollista suorittaa marras-joulukuussa erityisperustein.