Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

KASP04 Opetus ja ohjaus 5 op

Opetussuunnitelma

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin opetus-, ohjaus ja oppimisteoreettisiin suuntauksiin sekä opetuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin monenlaiset oppijat huomioiden. Opetuksen ja ohjauksen kysymyksiä tarkastellaan sekä teoreettisista että käytännöllisistä näkökulmista. Aineenopettaja-, luokanopettaja-, varhaiskasvatuksen opettaja- ja elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opiskelijoilla opintojaksoon sisältyy orientaatio kasvatus- ja koulutusyhteisöön.

Opintojakson tiedetausta: pedagogiikka, didaktiikka ja opetussuunnitelmateoria.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa arvioida, pohtia ja selkiyttää käsityksiään oppimisesta, opetuksesta ja ohjaamisesta
  • osaa rakentaa omaa pedagogista ajatteluaan ja kasvatustieteellistä asiantuntijuuttaan
  • pystyy kehittämään valmiuksiaan opetuksen ja ohjauksen toteuttamisessa sekä ja oppimisen analysoimisessa, dokumentoimisessa ja arvioinnissa
  • ymmärtää opetusta ja kasvatusta ohjaavien dokumenttien merkityksen

Lisätiedot

Opintojakso sisältää portfoliotyöskentelyä (asiantuntijuuden kasvun portfolio; koskee opintonsa vuodesta 2019 alkaen Tampereen yliopistossa aloittavia opiskelijoita).

Opetustapa

Aloitustapaaminen, verkko-opetus ja orientaatioharjoittelu eli orientaatio kasvatus- ja koulutusyhteisöön Tampereen normaalikoululla.

Arvostelu

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja kirjallisten kurssitöiden tekeminen suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin.

—————

Orientaatioharjoittelu 2 op

Tutustumisjakson tavoitteena on tutustua monipuolisesti aineenopettajan työn kokonaisuuteen sekä kouluun työyhteisönä. Tarkoitus on perehtyä kouluun fyysisenä ja sosiaalisena ympäristönä ja muodostaa yleiskuva oppilaan/opiskelijan ja opettajan työpäivästä perusopetuksessa ja lukiossa. Havainnoimalla ja tulkitsemalla koulun arkea on mahdollista selkiyttää käsityksiä opettajan työstä.

Tehtävänäsi on havainnoida koulun arkea (= opettajan työtä, eri oppiaineita, eri opetusryhmiä, kouluyhteisöä ja sen toimintaa sekä koulun tiloja).

Toteutus Normaalikoulussa 2020-2021

Yleiskuvaus

Yleinen osa

  • ohjeet koulun käytänteiden, oppituntien seurantaan ja koulun tiloihin tutustuminen (2 t)
  • oppijoiden ja opettajien koulutyöskentelyn seuranta (5 t)
  • itsenäinen työ, mm. tehtävä Tampereen yliopiston normaalikoulun opetussuunnitelmaan tutustumisesta ja koulutyön seurannan dokumentointi ja reflektointi (19 t)

Oppiainekohtainen osa

  • johdatus oppiaineen erityispiirteisiin, opetusmateriaaleihin ja käytänteisiin (2 t)
  • oman opetusaineen oppituntien ohjattu seuranta (5 t)
  • itsenäinen työ, mm. opetussuunnitelman ainekohtaiseen osioon tutustuminen ja oppituntien seuraamisen dokuimentointi (18 t)

Päättöseminaari (3 t)

Opettajat

Orientaatioharjoittelun vastuuopettajat Martti Iso-Möttönen ja Sami Vartiainen.

Opintojakson arvostelu

Hyväksytty/hylätty.

Aikatauluja

Kaikille yhteiset aikataulut

pe 28.8.2020 klo 13.15 – 14.45   Avaus, Teams

pe 18.9.2020 klo 13.30 – 15.45   Loppuseminaari, Teams

Aineryhmäkohtaiset aikataulut

Matemaattiset aineet: pe 4.9. klo 13:00-14:30, Teams

Kielet: ti 1.9. Klo 13:30-15:00, Teams

Yhteiskuntatieteelliset aineet:  ti 8.9. klo 9.30-11.00, Teams

Äidinkieli ja kirjallisuus:  to 10.9. klo 9.00-10.30, Teams