Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Opetusharjoittelu Norssissa – aineenopettajakoulutus

Norssilla suoritettavien opetusharjoitteluiden ohjeita

Opetusharjoittelu aineenopettajakoulutuksessa

Opetusharjoittelu kuuluu aineenopettajakoulutuksen pedagogisiin opintoihin, jotka suoritetaan Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Tampereen yliopiston normaalikoulun tehtävä on opintoihin liittyvän opetusharjoittelun toteuttaminen.

Orientoivat opinnot harjoittelukoulussa ovat kahden opintopisteen kokonaisuus. Siihen kuuluu tutustuminen koulun toimintaan, ohjattua opetuksen seurantaa, erilaisia tarkkailutehtäviä sekä reflektoivia keskusteluja.

Opetusharjoittelu koostuu neljästä opintojaksosta KASPEDA4-7, jotka ovat nimiltään Perusharjoittelu 5 op, Syventävä harjoittelu 5 op, Laajentava harjoittelu 5 op ja Tutkiva harjoittelu 5 op. Perusharjoittelu suoritetaan syys- ja Syventävä ja Tutkiva harjoittelu kevätlukukaudella.

Opetusharjoitteluun kuuluu opetuksen seurantaa, ohjattua harjoitustuntien pitoa suunnitteluineen ja palautekeskusteluineen, reflektointia, ryhmänohjauksia, toimintaa vertaisryhmässä sekä muuta ohjaajan kanssa sovittua toimintaa. Perusharjoittelu suoritetaan rinnakkain opintojakson Ainedidaktiikka I ja Syventävä ja Tutkiva harjoittelu opintojaksojen Ainedidaktiikka II ja Ainedidaktinen tutkimus ja tutkiva opettajuus, kanssa.

Opintojaksoa Laajentava harjoittelu suoritetaan niin syys- kuin kevätlukukaudella, ja se koostuu kaikille harjoittelijoille yhteisistä luennoista, muista tehtävistä sekä henkilökohtaisen valinnan mukaisesta osuudesta. Valinnaisen osion sisällön opiskelija valitsee yksilöllisesti yhdessä Laajentavan harjoittelun koordinaattoreiden kanssa tavoitteenaan laaja-alaistaa ja monipuolistaa omaa harjoittelua ja kasvua opettajaksi. Näiden lisäksi Laajentavaan harjoitteluun kuuluu opetus- ja koulutushallintoon perehtymistä aihetta käsittelevän luentosarjan kautta.

Opintojakson Tutkiva harjoittelu erityispiirre on sen aikana opiskelijoiden suunnittelemat, valmistelemat ja toteuttamat opetuskokeilut. Yhdessä ohjaavien opettajien kanssa he tutustuvat Tampereen yliopiston normaalikoulun tutkimus-, kehitys- ja kokeilutoimintaan. ja didaktiikan opetushenkilöstön kanssa laajemmin ainedidaktiseen tutkimukseen.

Opetusharjoittelun suorittamisessa korostuvat harjoittelijan oma aktiivisuus ja vastuullisuus. Tavoitteena on monipuolisella ja ohjatulla opetusharjoittelulla tukea opiskelijan kasvua yhteisölliseen opetus- ja kasvatustyöhön kykeneväksi vastuulliseksi, persoonalliseksi opettajaksi sekä rakentaa toimiva yhteys teorian ja käytännön välille.

Rikostaustaote
Opiskelijoiden (tutkinto-oikeuden 1.1.2012 jälkeen saaneiden) tulee ennen opetusharjoittelun alkamista toimittaa nähtäväksi rikosrekisteriote. Otteen voi käydä näyttämässä Kasvatustieteiden tiedekunnassa opintokoordinaattori Johanna Mäkelälle.