Tampereen Norssissa yliopistokampuksella järjestetään laadukasta lukio-opetusta, ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

Opiskelun tuki

Norssin lukiolla opiskelijalla on käytettävissään runsaasti tukea. Opintojen tukipalveluita ovat opinto-ohjaus, erityisopetus sekä koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut. Kouluravintola on käytössämme päivittäin, ja opiskeluterveydenhuolto on hyvin saavutettavissa.

OPISKELUTERVEYDENHUOLTO

Lukion terveydenhuoltopalvelut siirtyivät Tullinkulmaan 6.3.2017 alkaen. Lisätietoa tästä linkistä: terveydenhuolto_tiimi3.pdf

SUUN TERVEYDENHUOLTO

Kehotuskirje varata aikaa lähetetään 17-vuotiaille tamperelaisille nuorille. Ajan voi varata keskitetystä ajanvarauksesta ma-pe klo 8:00-17:00 numerosta (03) 5657 0100. Ajan tarkistaminen, siirtäminen ja peruuttaminen sekä ensimmäisen ajan varaaminen suuhygienistille ja kiireellisen hammaslääkäriajan varaaminen on mahdollista myös sähköisen asioinnin kautta.

Lisätietoja: www.tampere.fi/terveyspalvelut/hammashoito

Vieraspaikkakuntalaisella opiskelijalla on mahdollisuus käyttää Tampereen kaupungin suun terveydenhuollon palveluja. Hammashoitopalvelujen käyttäjäksi voi ilmoittautua netissä olevalla lomakkeella. Sitä voi myös tilata keskitetystä ajanvarauksesta numerosta (03) 5657 0100. Ajanvaraus on tehtävä itse. Vieraspaikkakuntalaisella opiskelijalla on mahdollisuus käydä hammashoidossa myös omassa kotikunnassaan

KOULUTAPATURMAT

Koulutapaturma on koulumatkalla tai kouluaikana sattunut tapaturma. Ensiavusta huolehtinut henkilö ilmoittaa tapaturmasta opiskelijan huoltajalle. Opiskelija ohjataan hoitoon terveyspalveluiden neuvonnan antaman ohjeen mukaan alueen terveysasemalle tai päivystysasema Acutaan. Koulutapaturmista täytetään koulutapaturmalähete, joka on edellytys korvausten saamiseksi. Huoltajan käyttäessä omatoimisesti yksityisiä sairaanhoitopalveluja kustannuksia ei korvata.

OPINTOJEN TUKIPALVELUT

KURAATTORI

Koulukuraattori Linda Hakanen, linda.hakanen@uta.fi,
puh. 050 5099 046.

Koulukuraattorin työn tavoitteena on auttaa ja tukea opiskelijoita kaikenlaisessa koulunkäyntiin ja muuhun elämänpiiriin liittyvissä asioissa. Koulukuraattori pyrkii kehittämään yhteisöllisyyttä kouluyhteisössä sekä edistämään koulun ja kotien yhteistyötä. Koulukuraattori toimii yhteistyössä opiskelijan, hänen vanhempiensa, häntä hoitavien ja kasvattavien henkilöiden, kouluyhteisön ja nuorten palvelupisteiden ja viranomaisten kanssa. Kuraattori tarjoaa opiskelijoille keskusteluapua, tukea ja ohjausta matalalla kynnyksellä. Yhteistyösuhteet perustuvat luottamuksellisuuteen ja tavoitteena on tukea opiskelijoiden psykososiaalista kasvua. Kuraattori toimii myös tutortoiminnan toisena ohjaajana.

Koulukuraattori työskentelee normaalikoulussa kaikilla kouluasteilla ja on tavattavissa lukiolla pääsääntöisesti torstaisin. Kuraattori ottaa vastaan opiskelijoita pääasiassa ajanvarauksella, mutta opiskelija voi aina tulla juttelemaan kuraattorin kanssa tämän ollessa vapaana. Ajan voi varata opiskelija itse, opettaja, ryhmänohjaaja, huoltaja tai muu viranomainen tai hoitava taho. Yhteyttä voi ottaa muun muassa koulua, opiskelua, kotia, kaveripiiriä, vapaa-aikaa, mielenterveyttä ja päihteitä koskevissa asioissa. Ajan voi varata kuraattorille soittamalla, tekstiviestillä, Wilmassa, sähköpostilla tai tulemalla piipahtamaan kuraattorin työhuoneella.

KOULUPSYKOLOGI

(Elina Sisso-Hakonen) Minna Ylinen (satu-minna.ylinen(a)tuni.fi), puh. 050 420 1404 (maanantaista torstaihin). Koulupsykologi työskentelee normaalikoulussa kaikilla kouluasteilla ja on lukiolla yleensä keskiviikkoisin.

Koulupsykologin työn tavoitteena on tukea opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia. Koulupsykologi on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Käynnit koulupsykologin luona ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Koulupsykologin vastaanotolle voi opiskelija hakeutua itse tai esimerkiksi vanhemman, opettajan, kuraattorin tai terveydenhoitajan suosituksesta. Koulupsykologiin puoleen voi kääntyä, kun opiskelijaa vaivaa esimerkiksi väsymys, mielialan lasku, stressi, jännittäminen, ihmissuhdepulmat, elämän kriisitilanteet, syömishäiriöt jne.

Koulupsykologin työn tavoitteena on auttaa opiskelijoita mahdollisimman varhaisessa vaihees­sa. Siksi on toivottavaa, että kynnys yhteydenottoihin olisi matala. Tavoitteena on löytää yhdessä uusia näkökulmia ja ratkaisuja ongelmiin.

Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä puhelimitse joko tekstiviestillä tai soittamalla (p. 050 420 1404), Wilman kautta tai sähköpostitse: satu-minna.ylinen (a)tuni.fi

ERITYISOPETUS

Erityisopettaja Tiina Juutilainen, tiina.juutilainen@uta.fi, puh. 040 1904 215

Erityisopetusta kohdennetaan niille opiskelijoille, joilla on todettu oppimisvaikeuksia.

Erityisopettaja pitää lukio-opintojen alussa tunnin, jonka aikana opiskelijat kertovat kirjallisesti tietoja kouluvuosistaan sekä näkemyksiä oppimisestaan. Tunnilla tehdään myös lukiseula, jossa arvioidaan opiskelutaitoja. Seulan tulosten perusteella erityisopettaja kutsuu joitain opiskelijoita keskustelemaan opiskelusta ja kartoittaa vielä tarkemmin, onko opiskelijalla tarvetta tukeen. Mikäli opiskelija haluaa keskustella opinnoistaan erityisopettajan kanssa jo opintojen alkuvaiheessa, hän voi itse ottaa yhteyttä erityisopettajaan ja varata ajan. Tukea tarvitseva opiskelija tapaa erityisopettajaa säännöllisesti lukuvuoden aikana.

Erityisopettajan palveluihin voi hakeutua myös oma-aloitteisesti, mikäli opiskelija kohtaa opiskeluun liittyviä vaikeuksia lukio-opinnoissaan. Myös aineenopettaja, opinto-ohjaaja tai ryhmänohjaaja voi ohjata opiskelijan erityisopettajan puheille. Huoltajat voivat ottaa yhteyttä erityisopettajaan, jos epäilevät että heidän lapsellaan on oppimisvaikeuksia tai hän tarvitsee tukea lukio-opinnoissaan. Tarvittaessa erityisopettaja voi tavata opiskelijan ja tämän huoltajat yhdessä.

RYHMÄNOHJAAJAT 2018-2019

Lukiossa jokainen opiskelija kuuluu kotiryhmään, jolla on oma ryhmänohjaajansa. Tiistaisin pidetään ryhmänohjaajan tuokio kotiluokissa. Tällöin ryhmänohjaaja tiedottaa opiskelijoille ajankohtaisista asioista ja antaa ohjausta opiskeluun liittyvissä kysymyksissä sekä perehdyttää opiskelijoita lukion käytänteisiin. Ryhmänohjaaja seuraa ryhmänsä opintojen etenemistä ja poissaolojen kokonaistilannetta jaksoittain. Opiskelijat antavat poissaoloselvityksen suoraan ao. oppituntien opettajille. Huoltajat voivat olla yhteydessä suoraan ryhmänohjaajaan lukio-opintoihin liittyvissä asioissa.

Ryhmänohjaajat 2018-2019

18A           Tuija Alatalo
18B           Juha Järvinen
18C           Aulikki Leisku-Johansson

17A           Tero Luodeslampi
17B           Tuovi Pääkkönen
17C           Stefan Smirnov

16A           Merja Kuisma
16B           Martti Iso-Möttönen
16CBN      Antti Hiitti

OPINTO-OHJAUS

Lukion opinto-ohjaaja, Jukka Vuorinen

Opinto-ohjauksen tarkoituksena on tukea, auttaa ja ohjata opiskelijoita siten, että jokainen opiskelija selviää mahdollisimman hyvin opiskelustaan lukiossa ja kykenee tekemään tarkoituksenmukaisia ja itselleen soveltuvia koulutusta ja uranvalintaa koskevia ratkaisuja. Opinto-ohjaajan puoleen voi kääntyä kaikissa koulutusjärjestelmää koskevissa asioissa. Tunneilla käsitellään sellaisia opinto-ohjaukseen liittyviä asioita, joita ei ole tarpeen käsitellä jokaisen opiskelijan kanssa erikseen. Opinto-ohjaaja antaa henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta opiskelijan oman opiskeluohjelman laatimisessa ja urasuunnittelussa. Opinto-ohjaajalle kannattaa varata aika Wilma-järjestelmän kautta, jotta opiskelija ei joudu turhaan odottamaan.

TOIMINTA HÄIRIÖTILANTEISISSA

Kiusaamistilanteet

Opettajien ja koko koulun henkilökunnan velvollisuutena on huolehtia siitä, että koulu tarjoaa jokaiselle turvallisen oppimisympäristön. Kiusaamisen vastaisten toimenpiteiden tavoitteena on puuttuminen kiusaamistilanteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja asian käsittelyn helpottaminen oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa. Kiusaamiseen puututaan välittömästi ja sitä tarkkailevat kaikki talossa työskentelevät. Oppilaiden ja opiskelijoiden omaa vastuuta korostetaan. Kiusaamisesta kertominen on toisesta ihmisestä välittämistä. Huoltajien toivotaan kiusaamista havaitessaan ilmoittavan siitä joko luokanvalvojalle, ryhmänohjaajalle tai koulukuraattorille.

Mitä Norssissa tehdään käytännössä?

Kiusaamisen havainnut henkilö puuttuu asiaan välittömästi ja ottaa yhteyden ryhmänohjaajaan tai kuraattoriin.

  • Ryhmänohjaaja tai kuraattori keskustelee asianomaisten kanssa ja kiusaajalle / kiusaajille tehdään selväksi, että kiusaamista ei hyväksytä.
  • Kiusaajille selvitetään, mitä tapahtuu jos kiusaaminen jatkuu Kiusatun ja kiusaajien huoltajiin otetaan yhteys. Asia viedään opiskeluhuoltoryhmän kokouksen käsiteltäväksi ja kirjataan pöytäkirjaan.
  • Tilannetta seurataan siten, että kiusattu ja kiusaaja käyvät ryhmänohjaajan tai kuraattorin luona sovituin väliajoin raportoimassa tilanteesta.
  • Jos kiusaaminen jatkuu, kiusatun ja kiusaajien huoltajat kutsutaan koululle miettimään, miten kiusaaminen saadaan loppumaan. Jos opiskeluhuollolliset toimenpiteet tai koulun rangaistustoimet eivät auta, voidaan asia siirtää poliisille.
  • Sekä kiusaaja että kiusattu tarvitsevat apua ja tukea, ja voivat saada sitä koulun erityisammattilaisilta.

Ehkäisevä päihdetyö

Kodin ja lähiympäristön lisäksi myös koululla on tärkeä tehtävä lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamisessa ja siten myös ehkäisevässä päihdetyössä. Ehkäisevän päihdetyön kehittämiseksi ja suunnitelmallisuuden lisäämiseksi Tampereen normaalikouluun on laadittu ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma. Tavoitteena on tarkastella koulun päihdekasvatusta ja sen muutostarpeita sekä yhdessä löytää keinoja ongelmien ehkäisemiseen ja mahdollisimman aikaiseen puuttumiseen. Toimintaohjelmaan kuuluu terveys- ja päihdekasvatus, koulun käytännöt ennaltaehkäisyn tukena (mm. poissaolojen seuranta, kehityskeskustelut), oppilaiden ja opiskelijoiden ehkäisevä toiminta (opiskelijakunta tukioppilaat ja tutorit), oppilas- ja opiskelijahuollon osuus, yhteistyö huoltajien kanssa (mm. vanhempainillat, vanhempainyhdistys) ja koulun yhteistyötahot ehkäisevässä päihdetyössä. Ehkäisevän työn lisäksi on määritelty pelisäännöt päihdeasioissa.

Tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö on kielletty kouluaikana koulun alueella ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. (vrt. järjestyssäännöt 16 §)

Jos opiskelija käyttää nuuskaa tai tupakoi koulun alueella, häntä puhutellaan.

Kun opiskelija on päihtyneenä koulussa, hänet poistetaan luokasta, otetaan yhteys huoltajiin ja pyydetään heitä hakemaan hänet koulusta. Tarvittaessa (esim. väkivaltatilanteissa) virka-avunpyyntö poliisille ja yhteys sosiaaliviranomaisiin jatkotoimenpiteitä varten. Jälkiseuranta koulussa yhteistyössä huoltajien kanssa.

Kun epäillään päihteiden väärinkäyttöä, kartoitetaan,  onko muilla vastaavia epäilyjä, keskustellaan opiskelijan kanssa epäilystä, pyydetään häntä kertomaan huoltajille koulun epäilystä/tiedosta päihteiden käytöstä, koulun yhteys huoltajiin, tarvittaessa tapaaminen huoltajien ja opiskelijan kanssa sekä ohjaus eteenpäin ja yhteys sosiaaliviranomaisiin.

Huume-epäilyissä menetellään kuten edellä. Voidaan huoltajien suostumuksella ohjata testeihin. Mahdollinen hoito perustuu päihdehuoltolain mukaan luottamuksellisuuteen ja viranomaisten ja yhteisöjen keskinäiseen yhteistyöhön.

Jos nuoren epäillään välittävän päihteitä koulun muille opiskelijoille, koululta tehdään rikosilmoitus ja poliisi tulee mukaan yhteistyöhön. Rikosilmoituksesta voidaan tiedottaa nuorelle ja hänen huoltajilleen etukäteen.

Opiskelijan huoltajat voivat päihdeasioissa ottaa yhteyttä joko ryhmänohjaajaan, koulukuraattoriin tai kouluterveydenhoitajaan.

Kriisityö

Normaalikoulussa toimii kriisiryhmä kouluyhteisöä koskettavissa kriisitilanteissa. Koko yhteisöä järkyttäviä tapahtumia voivat olla mm. oppilaan, opiskelijan tai työntekijän itsemurha, kuolema tai vakava sairastuminen, vakava onnettomuus tai väkivalta. Oppilas tai opiskelija voi myös tarvita koulun tukea selviytyäkseen perheenjäsenen kuolemasta tai vakavasta sairastumisesta. Kriisitilanteita hoitaa Tampereen normaalikoulussa kriisiryhmä, johon voi ottaa yhteyttä kaikissa kriisin vaiheissa. Kriisiryhmään saa yhteyden lukion rehtorin tai apulaisrehtorin kautta.

KOULURAVINTOLA

Koulun opiskelijaravintola ja kahviopalvelut tuottaa Fazer Food Services Oy .

Amica Minerva opiskelijaravintolassa tarjotaan lukion opiskelijoille päivittäin täysipainoinen, monipuolinen ja kouluruokasuositusten mukainen maukas ateria. Ravintola sijaitsee PinniB-rakennuksessa.

Aterian tulee täyttää kolmasosa päivittäisestä energiantarpeesta tukien päivän muita aterioita. Lukiolaisten ruokailulinjasto on auki päivittäin klo 10:30-11:00 ja ruokailuaika on klo 10:30-11:10. Ruokailu on maksuton, kun lukiolaisella on mukanaan Kela-kortti.

Kouluruuan raaka-aineiden alkuperästä ollaan erittäin tarkkoja ja kotimaisuuteen panostetaan. Käytetyistä raaka-aineista noin 60-70% on kotimaisia sesongin ja saatavuuden mukaan. Vuodenajat aiheuttavat kausiluontoista vaihtelua.

Amicassa ruoanvalmistuksessa ei käytetä tuotteita, jotka sisältävät natriumglutamaattia. Ruuan valmistaja on Luomun portaalla 2, joka tarkoittaa, että keittiössä käytetään kahta luomuraaka-ainetta vähintään kaksi kertaa viikossa. Valikoimaan kuuluu luomunäkkileipää päivittäin.

Yhteistyö

Kouluruuan tarkoitus on auttaa jaksamaan ja kylläinen oppilas jaksaa keskittyä paremmin. Minervaan voitte olla yhteydessä kaikissa ruokailua koskevissa asioissa. Eniten palautetta tulee suoraan henkilökunnalle. Palautetta voi antaa myös opiskelijaravintolassa käytössä olevilla palautelomakkeilla, netissä tai sähköpostilla.

Amica Minerva opiskelijaravintolan yhteystiedot

Kanslerinrinne 1, PinniB toinen kerros
minerva@amica.fi
puh. 050 3185914

Ruokalista

http://www.amica.fi/ravintolat/ravintolat-kaupungeittain/tampere/minerva/

LINKKEJÄ AVUKSI…

KELA, opintotuki

http://www.kela.fi/opintotuki

KELA, matkatuki

http://www.kela.fi/koulumatkatuki

VR

https://www.vr.fi/…

Opiskelijakortti

http://lukio.fi/

Lukiolaisten liitto

http://lukio.fi/