Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

KEHITYSHANKKEET

Tutkimus, kokeilu- ja kehitystoimintaa Tampereen Norssissa

Normaalikoulun tehtäkenttään kuuluu opetuksen ja opettajankoulutustehtävän lisäksi oleellisesti monipuolinen tutkimus-, kokeilu- ja kehitystoiminta. Tampereen norssi on mukana useissa hankkeissa, joita esitellään tällä sivulla lyhyesti.

Digitutor-toiminta (perusopetus)

Koulussa aloitettiin vuoden 2017alussa Opetus-ja kulttuuriministeriön tuen avulla MentOpe-hanke, eli (digi)tutor-toiminta. Tutor-toiminnalla pyritään vahvistamaan koulun pedagogista TVT-tukea, kehittämään TVT-opetusta ja siihen liittyviä arviointikäytänteitä, tarjoamaan vertaistukea ja henkilökohtaiseen tarpeeseen perustuvaa koulutusta sekä varmistamaan henkilöstön TVT-taitojen kehittymistä. Hanke on osa Pirkanmaan yhteistä tutor-hanketta, jossa jaetaan osaamista ja käytänteitä liittyen tutorointiin. Lukuvuonna 2018–2019 koulutus-ja tukitarve kohdentuu ensisijaisesti O365-palvelun käytön tukemiseen ja kehittämiseen sekä ohjelmoinnin kasvaneeseen rooliin perusopetuksessa.

Erasmus+ -hankkeet (lukio)

Koulumme on mukana kahdessa kaksivuotisessa (2017-2019) Erasmus+ -hankkeessa.

”Personal Finance Programme Hanketta koordinoi englantilainen ”Lancaster Royal Grammar School”. Lisäksi mukana ovat italialainen ja kyproslainen koulu.

“Was denkt ihr –was denken wir?” hankkeen koordinaattorina toimii Herderschule Rendsburg Saksasta. Lisäksi mukana ovat koulut Unkarista, Puolasta ja Italiasta.

Euroscola (lukio)

Tampereen yliopiston normaalikoulu on osallistunut syksystä 2017 alkaen Euroopan Unionin parlamentin Ambassadorschool (EPAS) –hankkeeseen, jonka tavoitteena on lisätä oppilaiden ja opiskelijoiden tietoutta Euroopan Unionista ja sen erilaisista jäsenmaistaja EU-kansalaisten elämästä. Hanke tukee myös  Unesco-koulun tavoitteita.

FCLab.fi (perusopetus)

FCLab.fi (Future Classroom Lab) on syksyllä 2018 käynnistynyt kaksivuotinen hanke, jota koordinoi Oulun normaalikoulu. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään oppimisympäristöjä, digitaalisia oppimisratkaisuja ja niihin liittyvää pedagogiikkaa. Koulumme KAKS10 56 -toiminta osallistuu hankkeeseen yhteistyössä Oulun ja Joensuun normaalikoulujen FCLab-tiimien kanssa.  FCLab.fi puolestaan toimii yhteistyössä muiden FCLab-hankkeiden eli kansainvälisten oppimisympäristöjen, tekniikan ja pedagogiikan kehitysprojektien kanssa. Hankkeessa on mukana myös yritysyhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. – Lue lisää https://www.fclab.fi

Hacking the 6th Wave (lukio)

Hacking the 6th Wave on opetushallituksen rahoittama lukioiden yhteistyöprojekti, jota koordinoi Turun normaalikoulu. Hankkeen aktiivinen toteutusaika oli lukuvuosi 2017–2018, lukuvuoden 2018–2019 aikana toteutetaan hankkeen tulosten julkaisua, raportointia sekä jatkokehittelyä. Hanke päättyy 30.6.2019.

Koulumme lisäksi mukana ovat Turun normaalikoulu, Viikin normaalikoulu, Lauttakylän lukio, Salon lukio,Tampereen normaalikoulun lukio ja Vasa övningskola. Partnerit ovat Educraftor Oy, Turun yliopisto Yrittäjyysyliopisto, Tulevaisuuden tutkimus, Tulevaisuuden teknologiat, Åbo Akademi, Liiketalous, YES Varsinais-Suomi ja Pirkanmaanliitto.

Kerhotoiminnan kehittäminen (perusopetus)

Kerhotoiminnan tavoitteena on tarjota oppilaille heidän toiveitaan vastaavaa ohjattua toimintaa iltapäivisin. Alakoululaisille kerhot järjestetään yhteistyössä alakoulun vanhempainyhdistyksen kanssa. Yläkoulun kerhotarjonnan suunnittelu tapahtuu syyskuun aikana. Kerhot pyritään järjestämään niin, että jokaisella oppilaalla on lukujärjestyksen puolesta mahdollisuus osallistua kerhoon.

Koe ja kokeile – normaalikoulujen lukioiden yhteinen kehittämishanke

Normaalikoulujen toinen hanke on Joensuun koordinoima Koe ja kokeile. Hanke on osa koulujemme laajempaa pedagogista kehittämistyötä, jossa edistetään opiskelijoiden valmiuksia ohjata omaa oppimistaan. Hanke kehittää toimintakulttuuria ja 61 oppimisympäristöjä, joissa opiskelija voi kehittyä suuremmassa määrin oman oppimistyönsä ja osaamisensa aktiiviseksi johtajaksi. Opettajien ohjaus, oppimisen tukitoimet, osallistava opiskelu sekä käytäntölähtöiset ja innovatiivisuutta edistävät opiskelujärjestelyt motivoivat opiskelijoita.

Matkalla maailmankyliin – arvot kohdallaan (koko koulu)

Tällä opetushallituksen rahoittamalla hankkeella on kolme tavoitetta: 1) UNESCO-koulutoiminnan luominen astekohtaisesti kumuloituvaksi tietovarannoksi ja arvojen yhdistäminen koko koulun toimintaa tukevaksi kokonaisuudeksi, 2) Kestävän kehityksen yhdistäminen koulun yhteisiin painotuksiin ja 3) Maailmankansalaisuus, ihmisoikeudet ja niiden turvaaminen.

Tavoite 1: UNESCO-koulutoiminnan luominen astekohtaisesti kumuloituvaksi tietovarannoksi ja arvojen yhdistäminen koko koulun toimintaa tukevaksi kokonaisuudeksi.

Alakoulun oppilaille kerrotaan UNESCO-toiminnan perusteet ja lukiolaiset toimivat alakoululaisten mentoreina. Yläkoulussa oppilaat tekevät ainakin kerran kouluaikanaan retken UNESCON maailmanperintökohteeseen joko kotimaassa tai pohjoismaissa/Baltiassa. Lukiolaiset yhdistävät joka toinen vuosi tapahtuvan retken Pariisiin koulun kolmeen painotusalueeseen: UNESCO-koulutoimintaan, sirkustaiteeseen ja yrittäjyyteen.

Toiminta:

Lukiolaiset esittelevät alakoululaisille UNESCON toimintaa oman kokemuksensa pohjalta. Alakoululaiset osallistuvat UNICEF-kävelyyn, jonka tuoton kautta kantavat omalta osaltaan vastuuta heikommista. Yläkoululaisten teemapäivillä käsitellään aktiivista kansalaisuutta, vaikuttamista ja kestävää elämäntapaa. Yläkoululaisten tehtävänä on rakentaa filmi ja blogiarkisto käymistään maailmanperintökohteista. Lukiolaiset tekevät joka toinen vuosi retken Pariisiin, jossa he yhdistävät koko koulun painotusalueet kokonaisuudeksi vierailemalla UNESCON-päämajassa, OECD:n päämajassa ja sirkuksessa. Lukiolaisten tehtävänä on yhdistää painotusten (Sirkus, BN, UNESCO) kautta asteet ja toimia lähettiläänä muille koulun oppilaille. Painotukset näkyvät kaikilla asteilla niiden välisenä yhteistyönä.

Konkreettiset tulokset:

Konkreettisena tuloksena saadaan aikaan jatkumo, jossa UNESCO-koulun arvot ja konkreettiset ilmentymät, maailmanperintökohteet ja retkien anti yhdistävät koulun eri asteet ja samalla myös painotukset yhteisille arvoille rakentuvaksi kokonaisuudeksi.

Tavoite 2: Kestävän kehityksen yhdistäminen koulun yhteisiin painotuksiin.

Toiminta:

Kestävä kuluttajuus, kestävät elintavat ja ilmastonmuutos kuuluvat YK:n Agenda 2030 tavoitteisiin. Yrittäjyyden, talouden ja elinkeinoelämän linjan yhdistäminen viisaisiin päätöksiin ja kestävään kuluttajuuteen liittyy eettisesti kestävään tulevaisuuteen. Alakoulussa ja yläkoulussa ne näkyvät eri oppiaineiden sisällöissä ja konkreettisesti esim. koulun ruokailun arjessa, materiaalivalinnoissa, ympäristössä. Tutkittavana kohteena on esimerkiksi ruuan hinta ja heitettävän ruokajätteen määrä. Lukiossa eurooppalaisten (5–10 koulua) ja kiinalaisen yhteistyökoulun kanssa tehdään erilaisia kestävään kehitykseen liittyviä tutkimuksia, jotka avaavat kuluttamista, tuotantoketjuja ja ilmastovaikutuksia. Näistä rakennetaan yhteinen kestävän kehityksen näyttely, jonka rakentavat eri asteet yhdessä.

Konkreettiset tulokset:

Konkreettisesti saadaan faktaa, joka on oppilaiden arkea, johon he itse voivat vaikuttaa ja jonka kautta muuttaa omaa tulevaisuuttaan. Näyttelyssä kohtaavat alakoulu, yläkoulu ja lukio sekä kansainväliset toimijat. Lukiolaiset tekevät myös yhteistyötä kiinalaisen koulun kanssa vaihtojen yhteydessä teemanaan ilmastonmuutokset eri maissa.

Tavoite 3: Maailmankansalaisuus, ihmisoikeudet ja niiden turvaaminen.

Toiminta:

Alakoulun oppilaille kootaan päivä, jolloin yliopistolta kootaan mahdollisimman monia kansalaisuuksia luokkiin ja rakennetaan maailmankylää omaan kouluun. Tavoitteena on saada mukaan paljon maahanmuuttajia ja pakolaisia, joiden elämäntarinoita oppilaat voivat kuulla. Yläkoulussa kootaan maailmantori, jonka avulla kerätään rahaa ja tarpeita kouluun Afrikassa ja kouluvälineitä kunkin luokkatason kummikouluun. Peruskoulussa suoritetaan maailmankansalaisen tutkinto 1, joka rakennetaan opetusharjoittelijoiden kanssa yhteistyönä. Lukion opiskelijoiden Maailmankansalaisuuden taidot -kurssi koostuu Auswitzin leirikoulusta, johon liittyy ihmisoikeuksien kehittyminen ja historian avaaminen näyttelyn kautta alakoulun ja yläkoulun oppilaille.

Konkreettiset tulokset:

Maailmankylä omassa koulussa (alakoulu) Maailmantori (yläkoulu), maailmankansalaisen tutkinto 1 Maailmankansalaisuuden taidot 2, Auschwitz-opintoretki.

Toiminnalla tehdään näkyväksi pakolaisuuteen ja eriarvoisuuteen liittyviä taustoja. Toiminnan kautta pystytään vaikuttamaan ja toisaalta myös muuttamaan asenteita eri vaiheissa ja eri toimintojen kautta tulevan tiedon avulla. Fokus on eri-ikäisten toimijoiden työskentelyn ohella asenteiden muuttamisesta tiedon ja kohtaamisten kautta. Asiaa tarkastellaan eri aikajaksojen ja erilaisten toimijoiden kautta sekä eri asteilla.

Nähdään ja kohdataan yhdessä -hanke (perusopetus)

Koulussa aloitetaan syksyllä 2018 Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella Nähdään ja kohdataan yhdessä -hanke, jonka tavoitteena on tukea oppilaan siirtymävaihetta alakoulusta yläkouluun. Hankkeessa vahvistetaan lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja luodaan yhtenäisiä ohjauskäytänteitä vuosiluokkien 5–7 aikana. Kokeilussa pyritään löytämään toimintatapoja yhtenäiskoulun opettajien ryhmäyttämiseen, pelisääntöjen luomiseen ja sekä rakentavan keskustelukulttuurin luomiseen. Myös kotien kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään. Hanke ajoittuu kolmelle lukukaudelle vuosina 2018–2019.

Rikotaan rajoja, muutetaan tapoja (Lukion oppimisympäristöhanke)

Opetushallituksen rahoittama hanke Oppimisympäristöjen kehittäminen jatkuu 31.12.2018 saakka. Hankkeella on kolme tavoitetta:

1) Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisääminen ja tehostaminen – kouluyhteisön sosiaalisen pääoman ja opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen

2) Oppimisanalytiikan tehostaminen – kerättävän tiedon analysointi ja analyysitulosten esittäminen muodossa, jonka pohjalta opetusta, oppisisältöjä sekä organisaatiotason käytänteitä voidaan kehittää sekä 3) Oppimisen muotojen laajentaminen kokeellisesta kokemukselliseen.

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio lukioiden kehittämisverkostossa (LUKE-hanke)

Tampereen yliopiston normaalikoulu on mukana lukioiden kehittämisverkostossa, jolla on kolme tavoitetta:

1) Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja pedagogisten innovaatioiden jalkauttaminen

2) Profilaatiot ja niiden tavoitteellinen kehittäminen ja työelämäsuuntautuneisuus sekä

3) Yliopistoyhteistyö ja lukion siirtyminen Tampereen yliopiston keskustakampukselle – korkeakouluyhteistyön kehittäminen ja monipuolistaminen (Tampere3).

Oppiainerajat ylittävä oppiminen lukiossa- innovaatio, oivallus, muutos (lukio)

Hankkeessa kehitetään oppiainerajat ylittävää oppimista ja opetusta sekä uusia malleja lukioiden ja korkeakoulujen opettajien ja opettajaopiskelijoiden yhteistyölle. Siinä kartoitetaan hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja ja kehitetään uusia pilottien avulla (pelillistäminen, digitaaliset ratkaisut, yritysyhteistyö). Ideointi ja toteutus tapahtuvat lukioiden ehdoilla sekä opettaja- ja opiskelijalähtöisesti. Se kannustaa kokeilujen tekijöitä ja toimijoita kestävien yhteistyömuotojen kehittämiseen. Hanke, joka kestää kolme vuotta (1.8.2018-31.7.2021), käynnistyy syksyllä 2018 olemassa olevien hyvien käytänteiden selvittämisellä lukioissa ja opettajankoulutuksessa.

 


ENORSSI

Suomen harjoittelukoulut muodostavat yhdessä eNorssi-verkoston. Verkosto kattaa koko maan, ja sen vaikutus on opettajankoulutuksen lisäksi suuri kokeilu- ja kehitystyössä sekä täydennyskoulutuksessa.

Lue lisää:
www.enorssi.fi