Norssissa järjestetään laadukasta perusasteen ja lukion opetustyötä, opettajankoulutuksen ohjattua harjoittelua sekä tutkimus- ja kehitystyötä.

KEHITYSHANKKEET

Tutkimus, kokeilu- ja kehitystoimintaa Tampereen Norssissa

Normaalikoulun tehtäkenttään kuuluu opetuksen ja opettajankoulutustehtävän lisäksi oleellisesti monipuolinen tutkimus-, kokeilu- ja kehitystoiminta. Tampereen norssi on mukana useissa hankkeissa, joita esitellään tällä sivulla lyhyesti.

MentOpe3 Digitutor-toiminta (perusopetus) 

Norssilla aloitettiin vuoden 2017 alussa Opetus- ja kulttuuriministeriön tuen avulla MentOpe-hanke, eli (digi)tutor -toiminta, jota tämä hankkeen uusin vaihe jatkaa 07/2020 asti. Tutor-toiminnalla pyritään vahvistamaan koulun pedagogista TVT-tukea, kehittämään TVT-opetusta ja siihen liittyviä arviointikäytänteitä, tarjoamaan vertaistukea ja henkilökohtaiseen tarpeeseen perustuvaa koulutusta sekä varmistamaan henkilöstön TVT-taitojen kehittymistä. Hankkeeseen liittyy myös seudullinen yhteistyö muiden opetuksenjärjestäjien kanssa.

Pedagogisesta TVT-tuesta vastaavat alakoululla ensisijaisesti lehtorit Mikko Horila, Janne Nissinen, Sanna Isopahkala ja Tuomo Tammi sekä yläkoululla Jukka Favorin ja Joona Pusa. Tukena toimivat myös IT-lähitukihenkilöt Petri Wilen ja Tomi Malmström sekä joiltain osin muut yläkoulun TVT-osaajat. Tavoitteena on jalkautua opettajien ja oppilaiden pariin. Vastuuhenkilö on Janne Nissinen.

Pirkanmaan tutoropettajat 2 -seutuhanke 

Kyseessä on 27 Pirkanmaan opetuksen järjestäjän yhteishanke. Hanke on voimassa 31.7.2021 asti.

Hankkeen tavoitteet:

• Opetussuunnitelman jalkauttamisen tukeminen/edistäminen
• Alueellisen yhteistyön lisääminen haastavissa kehittämisteemoissa
• Alueellisen tasa-arvon edistäminen
• Tulevaisuuden tutoropettajamallin alueellisten mahdollisuuksien
tutkiminen/kehittäminen
• Tutor-osaamisen, toimintamallien jakaminen yli opetuksenjärjestäjärajojen
• Olemassa olevien tutorverkostojen kehittäminen
• Edistää erityisesti pienten opetuksenjärjestäjien mahdollisuutta laajentaa
tutoroitavia teemoja
• Tutoropettajien osaamisen kehittäminen
• Pedagogisen johtamisen tukeminen koulujen kehittämisessä

Käytännössä tämä tarkoittaa tutortyötä yli kuntarajojen. Saamme tutorapua ympäryskuntien tutoreilta ja tarjoamme osaamistamme seutukunnan opetuksenjärjestäjien käytettäväksi. Hankkeelle ei ole kiinnitettynä ketään tiettyä opettajaa, mutta halutessaan opettaja voi tutoroida / pyytää tutorapua ja kulut saadaan hankkeelta.

FCLab.fi (perusopetus)  

FCLab.fi (Future Classroom Lab) on tällä erää kaksivuotinen hanke (2018–2020), ja sille haetaan jatkoa tämän lukuvuoden aikana. Hanke tutkii ja kehittää oppimisympäristöjä, teknologiaa ja yhteisopettajuutta sekä niihin liittyvää pedagogiikkaa. Hanketta hallinnoi Oulun normaalikoulu, ja siinä on mukana Tampereen yliopiston normaalikoululta KAKS10 56 -toiminta vastuuhenkilöinään Mikko Horila ja Tuomo Tammi.

Hankkeessa ovat KAKS10n kanssa tiiviisti mukana Oulun ja Joensuun normaalikoulujen FCLab-tiimit. FCLab.fi toimii yhteistyössä muiden FCLab-hankkeiden eli kansainvälisten oppimisympäristöjen, tekniikan ja pedagogiikan kehitysprojektien kanssa. Hanke saa Opetushallituksen myöntämää valtionavustusta. Hankkeessa on mukana myös runsaasti yritysyhteistyötä useiden eri tahojen kanssa.

Kerhotoiminnan kehittäminen (perusopetus)  

Kerhotoiminnan tavoitteena on tarjota oppilaille heidän toiveitaan vastaavaa ohjattua toimintaa iltapäivisin. Alakoululaisten kerhot järjestetään yhteistyössä alakoulun vanhempainyhdistyksen kanssa.

Koulun kerhot rahoitetaan opetushallituksen kerhotoiminnan kehittämiseen kohdennetulla rahoituksella. Kerhot pyritään järjestämään niin, että jokaisella oppilaalla on lukujärjestyksen puolesta mahdollisuus osallistua kerhoon.

Syyskuun alussa laaditaan kerhotiedote, ja tarjonnasta tehdään mahdollisimman monipuolinen yhdessä vanhempainyhdistyksen kerhojen kanssa. Kerhojen ohjaajina toimii sekä opettajia, koulunkäynninohjaajia että koulun ulkopuolisia ohjaajia.

Kerhotoimintaa koordinoi lukuvuonna 2019-2020 Kirsi Aaltonen-Kiianmies.
Yläkoulun kerhotarjonnan suunnittelu tapahtuu syyskuun aikana, ja sekä alakoulun että yläkoulun kerhotarjontaa voidaan muuttaa lukuvuoden varrella. Uusia kerhoja voidaan perustaa oppilaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Nähdään ja kohdataan yhdessä -hanke (perusopetus)    

Koulussa aloitettiin syksyllä 2018 Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella Nähdään ja kohdataan yhdessä -hanke, jonka tavoitteena on tukea oppilaan siirtymävaihetta alakoulusta yläkouluun.
Hanke päättyy syyslukukauden jälkeen vuoden lopussa.  Hankkeessa vahvistetaan lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja luodaan yhtenäisiä ohjauskäytänteitä vuosiluokkien 5–7 aikana. Kokeilussa pyritään löytämään toimintatapoja yhtenäiskoulun opettajien ryhmäyttämiseen, pelisääntöjen luomiseen ja sekä rakentavan keskustelukulttuurin luomiseen. Myös kotien kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään. Hankkeen työskentelystä ja toiminnan suunnittelusta vastaavat Hanna Virhiä-Särkäs, Tiina Ojala ja Anu Eerola. Hanke ajoittuu kolmelle lukukaudelle vuosina 2018–2019.

Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen sekä siihen liittyvät kokeilut
Hankkeen tavoitteena on auttaa ennakoivasti niitä oppilaita, jotka ovat vaarassa syrjäytyä oppimiseen liittyvien vaikeuksien takia.  Hankkeen avulla lisätään erityisopetustunteja sekä rahoitetaan osittain koulunkäyntiohjaajaresurssia. Konkreettisina työmuotoina ovat samanaikaisopettajuus (luokanopettaja/erityisopettaja/ohjaaja) sekä pienryhmätyöskentely. Erityisesti pyritään tukemaan lukutaidon kehittymistä ja innostamaan oppilaita lukemaan, sillä tutkimusten mukaan hyvä lukutaito ehkäisee syrjäytymistä, ja lukemisella on positiivisia terveysvaikutuksia. Hankkeen aikana pyritään vaikuttamaan myös huoltajiin antamalla heille tietoa lukutaidon merkityksestä sekä ideoita siitä, millä tavalla lasten lukuharrastusta voi tukea. Syksyllä 2019 järjestetään S2-oppilaiden huoltajille oma Lukeminen kannattaa -ilta, johon kutsutaan mm. kirjastotyöntekijä sekä arabian kielen opettaja kertomaan ja keskustelemaan lukutaidon merkityksestä. Eri kielitaustoista tulevien oppilaiden identiteettiä pyritään tukemaan myös tuomalla esille positiivisella tavalla heidän osaamansa kielet.  Tähän pyritään esim. toteuttamalla näytelmä usealla eri kielellä. Hanke on saanut Opetushallitukselta 31 000 euroa ajalle 1.1.2019-31.7.2020.

CERN-tiedeopetushanke (lukio)  

Seitsemän Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion opiskelijaa ja yksi opettaja osallistuvat toukokuussa 2020 tiedeleirille CERNissä yhteistyössä Helsingin normaalilyseon ja Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun kanssa. Leirille valmistautumiseen kuuluu lukuvuoden aikana vierailuja, tapaamisia ja seminaareja. Vastuuhenkilö Tampereella on Juha Järvinen. Valtakunnallisen CERN-tiedeopetusverkoston toiminnan tarkoituksena on lukioiden tiedeopiskelun kehittäminen. Mukana toiminnassa ovat Helsinki Institute of Physics, CERN, OPH, Jyväskylän fysiikan laitos ja noin 200 lukiota ympäri Suomen.

Erasmus+ -hanke (lukio) Personal Finance Programme 

Koulumme on ollut mukana kaksivuotisessa (2017-2019) Erasmus+ -hankkeessa, joka päättyy syksyllä 2019. Hanketta koordinoi englantilainen ”Lancaster Royal Grammar School” ja “DHE Solutions”. Lisäksi mukana ovat myös lukio Reggio Emiliasta, Italiasta sekä kyproslainen Emphasys Centre. Hankkeen otsikko on ”Personal Finance Programme” ja sen vastuuhenkilönä toimii Aulikki Leisku-Johansson.

Erasmus+-hanke (lukio)  

Koulumme on mukana kaksivuotisessa (2018-2020) Erasmus+-hankkeessa: “Was denkt ihr –was denken wir?”. Hankkeen puitteissa ja rahoituksella toteutetaan mm. perinteikkäät Eurooppa-viikot. Hankkeen koordinaattorina Herderschule Rendsburg Saksasta. Mukana myös koulut Unkarista, Puolasta ja Italiasta. Tampereen koulukohtaisena koordinaattorina Heidi Östring.

Pirkanmaan lukioiden tutor -opettajat -hanke (lukio) 

Lempäälän kunnan (OSAKE) koordinoima hanke, jossa Normaalikoulun lukio on seudullisena yhteistyökumppanina.  Normaalikoululle osoitettu osuus hankkeesta on 1942 euroa, joka kohdennetaan lukion toiminnan kannalta relevantteihin teemoihin lukuvuonna 2019-2020 (mm. O365 Teams -alustan käytön pedagoginen tuki).  Hankkeen toteutusaika 18.1.2019-31.7.2020.  Hankkeen vastuuhenkilönä Juha Järvinen.

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio lukioiden kehittämisverkostossa (LUKE-hanke)  

Tampereen yliopiston normaalikoulu on hyväksytty kehittämisverkostoon (41 hyväksytty, 171 hylätty), jossa tavoitteena ovat seuraavat asiat:
1) Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja pedagogisten innovaatioiden
jalkauttaminen
2)  Profilaatiot ja niiden tavoitteellinen kehittäminen ja työelämäsuuntautuneisuus
3)  Lukioiden korkeakouluyhteistyön kehittäminen ja monipuolistaminen

 OROL: Oppiainerajat ylittävä oppiminen lukiossa- innovaatio, oivallus, muutos (lukio)   

Hankkeessa kehitetään oppiainerajat ylittävää oppimista ja opetusta sekä uusia malleja lukioiden ja korkeakoulujen opettajien ja opettajaopiskelijoiden yhteistyölle. Hanke on Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan (EDU) sekä Aalto-yliopiston yhteishanke, jossa on mukana lukioita Pirkanmaalta ja Espoosta. Hankkeen vetäjänä EDUssa toimii yliopistonlehtori Jussi Hanska, projektikoordinaattorina Milja Saarnio. Normaalikoulun lukiolle kohdistettu osuus hankkeesta on 9800 euroa, joka kohdentuu oppiainerajat ylittävien opintojaksojen suunnittelutyöhön hankkeeseen valituille lukion opettajille. Hanke kestää kolme vuotta ajalla 1.8.2018-31.7.2021.

RETOPEA (Religious Toleration and Peace) 2018-2021  

Projektissa tehdään tutkimusta yhteistyössä mm. Leuvenin, Granadan ja Helsingin yliopistojen kanssa.  Rahoitus tulee Euroopan komissiolta Horizon 2020 -ohjelmasta. Tavoitteena on kartoittaa nuorten ihmisten asenteita uskonnolliseen monimuotoisuuteen ja tuoda heitä dialogiin uskontojen historiallisten näkemysten ja nuorten nykyisten kokemusten kesken. Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa kartoitettiin keväällä 2019 asenteita haastatteluilla ja ryhmäkeskusteluilla, joita organisoivat uskonnonopettaja Tuovi Pääkkönen ja projektin työntekijänä Päivi Salmesvuori Helsingin yliopistosta. Yhteistyötä tehdään historian, yhteiskuntaopin ja filosofian oppiaineiden kanssa. Projektissa tuotetaan videomateriaalia (docutube) käsiteltävistä aiheista. Niiden aiheina on rauhanrakentaminen ja uskontojen yhdessä eläminen.

 


ENORSSI

Suomen harjoittelukoulut muodostavat yhdessä eNorssi-verkoston. Verkosto kattaa koko maan, ja sen vaikutus on opettajankoulutuksen lisäksi suuri kokeilu- ja kehitystyössä sekä täydennyskoulutuksessa.

Lue lisää:
www.enorssi.fi